Bot báo biến động giá coin

Bạn có thể nhận báo biến động giá tăng giảm của coin theo kênh https://t.me/anvatcrypto

Khi có biến động up/down giá, bot sẽ báo với nội dung như sau

LOA LOA LOA
currency: #BNB
trend: up
interval: 1h
backtracks: 6
gap: 3.15
base: 255.07
percentage: 1.24
threshold: 1.0
  • trend: up hoặc down
  • interval: nến 1h
  • backtracks: 6h
  • gap: biên độ lệch giữa giá cao nhất và thấp nhất
  • base: là giá sàn nếu up trend, là giá đỉnh nếu down trend
  • percentage: là biên độ up/down theo %
  • threshold: là nguỡng set báo động theo % (ví dụ percentage 1.24 > 1)