(Vi) Monad trong haskell

Posted on August 28, 2022 by lk
Tags: haskell, monad

Từ cụ thể đến tổng quát hoá

Tham khảo file

 1. maybePlus

 2. eitherPlus

 3. listPlus

Chúng ta thấy các pattern sau:

andThen  :: Maybe a   -> (a -> Maybe b)  -> Maybe b
andThen' :: (Either e a) -> (a -> Either e b) -> (Either e b)
andThen'' :: [a]     -> (a -> [b])    -> [b]  
       [] a     -> (a ->  [] b)   -> [] b

Qua đó chúng ta có thể tổng quát hoá (generalization)

bind :: Monad m => m a -> (a -> m b) -> m b
(>>=) :: Monad m => m a -> (a -> m b) -> m b

Nếu chúng ta có thể viết ngược lại

flip bind hay (=<<)

(=<<) ::  Monad m => (a -> m b) -> m a -> m b
fmap :: Functor f => (a -> b)  -> f a -> f b (*)

Nếu ta thay

  f = m
  b = m b'

vào (*)

fmap :: Functor f => (a -> m b') -> m a -> m (m b')
(=<<) ::  Monad m => (a -> m b) -> m a -> m b

Nếu chúng ta có hàm số nào đó join :: m (m b') -> m b'

fmap :: Functor f =>  (a -> m b') -> m a -> m (m b')
join ::                    m (m b') -> m b'
join (fmap) ::     (a -> m b') -> m a       -> m b'

Như thế, hàm flip bind (=<<) là sự kết hợp giữa fmapjoin, có thể viết (=<<) = (join .) . fmap theo cách áp dụng function composition

Chứng minh (=<<) = (join .) . fmap

(=<<) f ma = join (fmap f ma)
(=<<) f ma = join ((fmap f) ma)  -- function application associates to the left
(=<<) f ma = join . (fmap f) ma  -- function composition g ( h x) with g = join, h = (fmap f)
(=<<) f  = join . (fmap f)   -- pointfree on ma
(=<<) f  = (join .) (fmap f)  -- function application associates to the left
(=<<) f  = ((join .) . fmap) f -- function composition g (h x), g = (join .), h = fmap
(=<<)   = (join .) . fmap   -- pointfree on f
(=<<)   = (join .) . fmap   -- QED

Ngoài lý do tổng quát hoá, Monad còn có điểm gì khác hay không??

Xét đọan mã sau về hàm băm (md5 hash) đọc khóa bí mật từ file

Viết bằng ruby

# pure
def integrity_checksum(input)
  Digest::MD5.base64digest(input)
end

# impure
def impure_integrity_checksum(input)
  k = File.read("~/.secret-key")
  Digest::MD5.base64digest(k+input)
end

Viết lại bằng haskell

-- pure
integrityChecksum ::
 ByteString
 -> ByteString
integrityChecksum input = MD5.hash input

-- impure with explicit side effect
integrityChecksum' ::
 ByteString
 -> IO ByteString
integrityChecksum' input = 
 readFile "~/.secret-key"
  >>= \k ->
   pure (MD5.hash(k <> input))

-- desugar way, impure with explicit side effect
integrityChecksum'' ::
 ByteString
 -> IO ByteString
integrityChecksum'' input = do
  k <- readFile "~/.secret-key" 
  pure (MD5.hash(k <> input))

Như thế, chúng ta lường trưóc được rằng: hàm integrityChecksum sẽ có side effect. Chúng ta sẽ tách bạch các hàm ko có side effect và các hàm có side effect, như thế khi code sẽ giảm thiêủ lỗi, code dễ đọc hơn.

Monad type class

class Applicative m => Monad m where
 (>>=) :: m a -> (a -> m b) -> m b
 (>>) :: m a -> m b -> m b
 return :: a -> m a
 {-# MINIMAL (>>=) #-}

Monad laws

Mọi Monad instances phải thỏa mãn các luật sau:

return a >>= h ≡ h a
m >>= return ≡ m
(m >>= g) >>= h ≡ m >>= (\x -> g x >>= h)

Trong Control.Monad, chúng ta có 1 toán tử (>=>) goị là monad-composition hoặc là Kleisli-composition operator có signature như sau:

infixr 1 >=>
(>=>)  ::
  Monad m =>
    (a -> m b)
  -> (b -> m c)
  -> (a -> m c)
f >=> g =
  \x -> f x >>= g

Như thế, tính chất kết hợp

(m >>= g) >>= h ≡ m >>= (\x -> g x >>= h)

chúng ta có thể viết lại như sau:

(m >=> g) >=> h ≡ m >=> (g >=> h)

Cách hiểu nôm na, mù mờ và chưa đúng về monad

Hiểu sai về monad trong haskell.

Tham khảo

TODO