(Vi) Khởi tạo môi truờng dev plutus

Posted on September 5, 2022 by lk
Tags: plutus, cardano

Khởi tạo môi truờng dev plutus

!!

Video huớng dẫn cụ thể sẽ được upload tại kênh này ;)

!!

https://www.youtube.com/user/logauit/featured

Cách cũ trước đây khá rườm rà

 1. Clone plutus-apps
 2. Checkout tag version mà bạn cần làm git checkout v0.1.0
 3. Chay nix-shell trong thư mục plutus-apps
 4. Sau khi khoi tao nix-shell xong, copy commit hash(tag version) ở buớc 2
 5. Vào thư mục chứa project mà bạn sẽ viết smart contract, edit commit hash cua plutus-apps trong file cabal.project
 6. Edit các git commit hash liên quan đến plutus-apps commit hash ở buớc trên
 7. Sau đó chạy cabal update && cabal repl -v

Cách mới, tiện hơn

Cách này tiện hơn là do chúng ta không cần phải switch thư mục qua lại giữa plutus-apps và thư mục project

Tự chọn commit hash cho mình

 1. Các bạn có thể tùy chỉnh tag version hoặc commit hash của plutus-apps cho phù hợp với mục đích của project mà bạn làm
 2. Tham khảo file này plutus-starter contributing.md
 3. Modify các file liên quan theo hướng dẫn ở bước 2 cho phù hợp
 4. Cách này làm khá tốn thời gian, vì bạn phải sắp xếp và liên kết các commit hash cho phù hợp với nhau (resolve dependencies)
 5. Sau đó chạy nix-shell && cabal update && cabal repl

Cấu trúc thư mục của plutus-starter

Happy coding!