(Vi) 2.1 Maybe, Either data type

Posted on December 19, 2022 by lk
Tags: haskell

Maybe data type

Maybe data type được đinh nghĩa như bên dưới

Prelude> :info Maybe

type Maybe :: * -> *
data Maybe a = Nothing | Just a
    -- Defined in ‘GHC.Maybe’
instance Applicative Maybe -- Defined in ‘GHC.Base’
instance Eq a => Eq (Maybe a) -- Defined in ‘GHC.Maybe’
instance Functor Maybe -- Defined in ‘GHC.Base’
instance Monad Maybe -- Defined in ‘GHC.Base’
instance Semigroup a => Monoid (Maybe a) -- Defined in ‘GHC.Base’
instance Ord a => Ord (Maybe a) -- Defined in ‘GHC.Maybe’
instance Semigroup a => Semigroup (Maybe a)
 -- Defined in ‘GHC.Base’
instance Show a => Show (Maybe a) -- Defined in ‘GHC.Show’
instance MonadFail Maybe -- Defined in ‘Control.Monad.Fail’
instance Read a => Read (Maybe a) -- Defined in ‘GHC.Read’
instance Foldable Maybe -- Defined in ‘Data.Foldable’
instance Traversable Maybe -- Defined in ‘Data.Traversable’

Maybe data type được dùng khi chúng ta muốn break/thoát hay tạm dừng ra khỏi 1 context/ compuation nào đó và trả về Nothing thay vì error hay 1 exception nào đó.

Hãy xét hàm lấy phần tử của list theo index từ ghc được định nghĩa thế nào nhé (link github ghc)

#if defined(USE_REPORT_PRELUDE)
(!!)        :: [a] -> Int -> a
xs   !! n | n < 0 = errorWithoutStackTrace "Prelude.!!: negative index"
[]   !! _     = errorWithoutStackTrace "Prelude.!!: index too large"
(x:_) !! 0     = x
(_:xs) !! n     = xs !! (n-1)
-- Prelude version is without HasCallStack to avoid building linear one
#else
(!!)          :: HasCallStack => [a] -> Int -> a

Chúng ta thấy là type trả về ko đồng nhất lắm, như vậy nếu nói haskell là ngôn ngữ trong sáng, thuần khiết(the most purity language), strong type language, hay ko có side effect (thế nào là side effect thì mình sẽ nói thêm các bài viết sắp tới nếu các bạn chưa biết) … là chém gió 😂. Vì hàm errorWithoutStackTrace trả về data type a nào đó, cụ thể ở đây là anything (bất kỳ kiểu gì). Điều này đi ngược lại với sự chặt chẽ và tính thuần khiết (purity) của Haskell.

errorWithoutStackTrace :: forall (r :: RuntimeRep). forall (a :: TYPE r).
             [Char] -> a
errorWithoutStackTrace s = raise# (errorCallException s)

Để Haskell ngày càng hoàn thiện và bám sát triết lý chặt chẽ, trong sáng khi code, thì đã có merge request để cải tiến hàm (!!)đây(tại thời điểm bài viết được viết)

--
-- >>> [2,3,4] !? 1
-- Just 3
-- >>> [2,3,4] !? (-1)
-- Nothing
-- >>> []   !? 0
-- Nothing
--
(!?) :: [a] -> Int -> Maybe a

{-# INLINABLE (!?) #-}
xs !? n
 | n < 0   = Nothing
 | otherwise = foldr (
  \x r k ->
    case k of
      0 -> Just x
      _ -> r (k-1)) (const Nothing) xs n

Chúng ta hãy xét thêm một ví dụ nữa về phép chia 2 số, với trường hợp số bị chia là 0

safeDiv
  :: Integral a
  => a
  -> a
  -> Maybe a
safeDiv a b
  | b == 0   = Nothing
  | otherwise = Just $ a `div` b

Tuy nhiên, thay vì trả về Nothing, nếu chúng ta muốn trả về lỗi cụ thể nào đó, tường minh hơn thì sao nhỉ? hãy xét data type Either bên dưới

Either data type

Either data type được định nghĩa như sau:

Prelude> :i Either

type Either :: * -> * -> *
data Either a b = Left a | Right b
    -- Defined in ‘Data.Either’
instance Applicative (Either e) -- Defined in ‘Data.Either’
instance (Eq a, Eq b) => Eq (Either a b)
 -- Defined in ‘Data.Either’
instance Functor (Either a) -- Defined in ‘Data.Either’
instance Monad (Either e) -- Defined in ‘Data.Either’
instance (Ord a, Ord b) => Ord (Either a b)
 -- Defined in ‘Data.Either’
instance Semigroup (Either a b) -- Defined in ‘Data.Either’
instance (Show a, Show b) => Show (Either a b)
 -- Defined in ‘Data.Either’
instance (Read a, Read b) => Read (Either a b)
 -- Defined in ‘Data.Either’
instance Foldable (Either a) -- Defined in ‘Data.Foldable’
instance Traversable (Either a) -- Defined in ‘Data.Traversable’

Với data type Either, Khi xử lý thành công thì chúng ta trả về Right b, ngược lại, nếu bị lỗi, chúng ta sẽ trả về giá trị Left a. Ở đây, Right b hay Left a là data constructor của type constructor Either a b (link bài giảng về haskell data declaration)

Sau đây là hàm safeDiv' dùng Either data type, để xử lý trường hợp số bị chia bằng 0

safeDiv'
  :: Integral a
  => a
  -> a
  -> Either String a
safeDiv' a b
  | b == 0   = Left "can't divide by zero"
  | otherwise = Right $ a `div` b

Bằng cách dùng Either data type chúng ta tường minh chỉ ra lỗi khi chia cho 0, và đồng nhất data type trả về là Either.

Chúng ta xét thêm một ví dụ cụ thể nữa ở đây:

Dùng cách này thì chúng ta thấy được vấn đề là chúng ta chỉ trả về được Nothing chung chung khi có lỗi, mà không tường minh chỉ ra được cụ thể lỗi là gì. Cụ thể là các hàm getName, getAge, getAddress được gọi trong hàm getUserInfo.

-- ...
-- ...
-- some func(s) defined above this

getUserInfo :: IO (Maybe UserInfo)
getUserInfo = do -- IO
  name <- getName -- name:: Maybe String
  case name of
    Nothing -> return Nothing
    Just name' -> do
      age <- getAge -- age:: Maybe Int
      case age of
        Nothing -> return Nothing
        Just age' -> do
          address <- getAddress
          case address of
            Nothing -> return Nothing
            Just address' -> return $ Just $ UserInfo name' age' address' -- IO Maybe UserInfo

main :: IO ()
main = do
  userInfo <- getUserInfo -- IO Maybe UserInfo
  -- ^ :: Maybe UserInfo
  case userInfo of
    Nothing -> print "no valid info"
    Just uI -> print uI

Để hiểu rõ hơn đoạn code trên, bạn có thể xem thêm ở đây

-- ...
-- ...
-- some func(s) defined above this

getUserInfo :: IO (Either Error UserInfo)
getUserInfo = do
  name <- getName -- Either Error UserInfo
  case name of
    Left err -> return $ Left err
    Right name' -> do
      age <- getAge
      case age of
        Left err -> return $ Left err
        Right age' -> do
          address <- getAddress
          case address of
            Left err -> return $ Left err
            Right address' -> return $ Right $ UserInfo name' age' address'

improvedMain1 :: IO ()
improvedMain1 = do
  userInfo <- getUserInfo
  -- in this improved version we want to print out what is exactly error
  case userInfo of
    Left err -> print err
    Right uI -> print uI

Để hiểu rõ hơn bạn có thể xem full code ở đây

Kết bài

Với MaybeEither chúng ta thấy được sự thuần khiết (purity) khi lập trình với Haskell. Và tính hữu ích của MaybeEither cho từng context hay computation.

Tham khảo