(Vi) 5.2. Sơ lược về category theory và functor

Posted on December 21, 2022 by lk
Tags: vi, functor, category theory

Mở bài

Về cơ bản, category theory(hay lý thuyết phạm trù) là mối quan hệ giữa các objects, được thể hiện bởi các arrows(hay morphisms), và thoả các tính chất (sẽ được nói cụ thể ở trong video):

Như vậy, liệu có tồn tại một thế giới song song với thế giới của chúng ta(C), khi mà bản thân mỗi chúng ta, sẽ có một ảnh của mình ở thế giới song song(C’), và có một hàm số (một phép tiên kỳ diệu) nào đó sao cho:

được ánh xạ (hay biến đổi) thành

(tất nhiên, mối quan hệ giữa các cá thể ở thế giới hiện tại, tương ứng với ảnh của nó ở thế giới song song, giữa nguyên thứ tự liên kết, nôm na là morphism a -> b ở thế giới C, thì sẽ biến thành f a -> f b ở thế giới C’, với f a là ảnh của a, f b là ảnh của b)

Như thế, khả năng tồn tại một thế giới song song với thế giới hiện tại là điều cũng có thể xảy ra phải không? 🤓 ^^ :)

Sơ lược về category theory

Functor

https://youtu.be/GfaUExzCt2g

https://docs.google.com/presentation/d/1EZJqGTqFFFQ09OFw5w0sDV2WLkvkxPXmsDUFAKXFiVQ/edit?usp=sharing

Credit

Tài liệu tham khảo