(Vi) Giới thiệu về lambda calculus

Posted on December 29, 2022 by lk
Tags: lambda calculus

Outline

trong phạm vi bài viết này, mình sẽ giữ nguyên các thuật ngữ tiếng anh, và sẽ có chú giải về các thuật ngữ này

Giới thiệu về lambda calculus

Lambda structure

λ x . x
^─┬─^
 └────── phần mở rộng của phần đầu của lambda.

λ x . x
 ^────── tham số duy nhất của hàm số. Tham số này móc (bind) bất kỳ
     tham số nào cùng tên trong phần thân (body) của hàm.

λ x . x
   ^── phần thân, biểu thức mà lambda trả về khi hàm số được applied.
     Chúng ta gọi x là bound variable.

Beta reduction

Khi chúng ta áp dụng hàm số cho một tham số nào đó, chúng ta thay thế input cho toàn bộ các bound variables trong body của lambda.

Sau đó, chúng ta còn có thể bỏ phần head của lambda đi.

Vì phần head của biểu thức lambda nó cho biết các biến nào được bound (móc) vào lambda.

Quá trình này được gọi là beta reduction.

Để rõ hơn, chúng ta cùng xét ví dụ sau:

Giả sử chúng ta có hàm số

𝜆𝑥.𝑥

hàm số trên rất quen thuộc, nó là hàm identidy, nhận vào một tham số x bất kỳ nào, thì cũng trả về chính x

Chúng ta sẽ thử làm beta reduction với số 2. Chúng ta áp dụng hàm số trên cho số 2, thay 2 vào từng bound variable (dựa vào phần head) trong thân hàm (body), sau đó chúng ta bỏ phần head. Chúng ta sẽ được kết quả là 2

# Áp dụng hàm số với giá trị 2
(𝜆𝑥.𝑥) 2 
# kết quả sau cùng 
2

Hãy cùng xem xét một ví dụ sau:

beta reduction

Nested lambda

Xét vì mặt cú pháp hay ký hiệu

𝜆𝑥𝑦.𝑥𝑦

tương đương với

𝜆𝑥.(𝜆𝑦.𝑥𝑦)

Function application

Bạn có thể đọc thêm về function application tại đây

lambda calculus

Free variable

Nếu chúng ta thấy tham số(biến) nào đó trong phần body của biểu thức lambda calculus, mà không nằm trong phần head của biểu thức, thì ta gọi đó là biến tự do(free variable)

ví dụ:

𝜆b.a -- a là free variable

Combinator

định nghĩa về combinator

Church encoding: booleans

K = True
KI = False

thì chúng ta có thể suy diễn ra các combinator khác NOT AND như hình sau (chi tiết cách suy diễn các bạn có thể xem clip rất hay sau)

lambda calculus

Tài liệu tham khảo