(Vi) Sử dụng lệnh lsof để terminate chương trình đang chiếm port nào đó

Posted on February 18, 2023 by lk
Tags: lsof, linux

Sử dụng lệnh lsof để terminate chương trình đang chiếm port nào đó

lsof -i -n -P | grep LISTEN | grep 8080 | awk '{print $2}' | xargs -I$ kill -9 $

Ref