(Vi) Học plutus, tóm tắt bài giảng tuần 3, và giải bài tập

Posted on March 21, 2023 by lk
Tags: plutus, haskell, cardano, smart contracts

Giải thích về script address và script

Giải thích về non-ref và ref script

Fee comparision

Tham khảo