Màu thời gian

Posted on April 9, 2023 by lk
Tags: thơ thẩn

Thời gian như khói lửa

Liu riu nhuốm bếp hồng

Thời gian như làn khói

Chầm chậm vào hư không


Góc bếp của Ngoại (Song Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh, tháng 4 2023)