Thời gian như rìu sắc

Posted on April 10, 2023 by lk
Tags: thơ thẩn

Thời gian như rìu sắc

Đẽo bạc cả đầu xanh

Rượu êm như mật ngọt

Nồng đượm trọn tình quê

— mượn thơ thầy Lê Quốc Hán, nhân dịp một ngày mưa uống rượu cùng các bậc tiền bối họ Hoàng, Song Lộc, Hà Tĩnh

Bài báo về thầy Lê Quốc Hán trên báo nhandan.vn https://nhandan.vn/tho-le-quoc-han-post372185.html